3,559    3    0  

Deling av tomt

 26     Norge     0
Hei. Jeg har en tomt i Øvre Eiker kommune som jeg øsnker å dele opp til to gårdsnummer. Jeg kan ingenting om emnet, og lurer på hvordan man går frem. Hva kreves av det offentlige? Er dette ansvarsbelagt mht søknad og oppmåling?

   #1
 744     Hønefoss     0
Det letteste her blir å stikke innom kommunen og snakke med dem, de kan rådføre deg om hvordan du må gå frem, hvilke papirer de trenger etc.
   #2
 11     Sarpsborg     0
Det er en rekke forhold som må være oppfylt for å få fradele en tomt. Noen er avhengig av kommunens egne krav (nedfelt i kommuneplanens bestemmelser) og andre er universelle.

Formålet er avgjørende, om eiendommen har boligformål i kommuneplanen eller andre formål. Eiendommen må være stor nok til å utgjøre to selvstendige tomter. Det må være mulighet for vann og avløp for den nye tomten. Det må være mulighet for å oppføre hus innenfor grad av utnytting og utenfor byggegrenser til vei, eventuell høyspent og eventuell jernbane. Avkjørsel må løses, og det kan være krav til uteoppholdsarealer.

Ved kontakt med kommunen vil du få en indikasjon på om det ser ut til å være mulig å få en søknad, men du får ikke resultatet helt forskuttert - for det kan dukke opp forhold under saksbehandling, når baser og annet sjekkes nøyere.

Dersom noe er i strid med kravene eller forholdene kan det søkes om dispensasjon. For eksempel fra landbruksformål til boligformål, eller fra krav om byggegrenser. Dette kompliserer behandling av søknaden, og du vil ikke få fradeling for slike forhold er avgjort.

Dersom eiendommen er LNF-område, (landbruk, naturområde eller friluftsområde) skal det også behandles etter jordloven. Du må ha både ja etter jordloven OG etter plan- og bygningsloven for å få fradeling da.

Noen fradelinger er enkle og etter intensjonen for fortetting, andre er løsbare, mens andre igjen er umulig å få til. Dette får du vite mer om hos kommunen. Den gang jeg satt i en liten kommune var det forholdsvis mange fradelingssaker, så det er noe kommunen kjenner godt til.

Lykke til!
Signatur
   #3
 11     Sarpsborg     0
Du søker forresten om fradeling, på et særskilt skjema og med en skriftlig søknad ved siden av. Men det er egne gebyrer, og er ikke en ordinær byggesak.

En oppmålingssak opprettes obligatorisk ved vedtak om fradeling, og du må foreta oppmåling. Det følger rett og slett av fradelingssaken, og er nødvendig for å få målebrev. Det er gebyrlagt med egne gebyrer og er en egen "sak", som følge av et positivt vedtak i fradelingssaken.
Signatur