#51
 1,519     Oslo     0

Dette er temmelig enkelt. Jo dyrere det er å sitte med sin bolig, jo færre har råd til det.
Skatt på bolig gjør boligen dyrere å både eie og å leie. Altså er skatt på bolig noe som  gjør at færre har råd til å kjøpe og færre har råd til å leie. Da er vi inne i spiralen med bostøtte fra Husbanken.


Poenget mitt var at alt som medfører (over)investering i bolig er med på å dra opp prisene, og det gjør det vanskeligere å kjøpe for de som ønsker det. Som du sier så er høye boligpriser først og fremst et byfenomen, men det er også i stor grad i byene (unge) folk bor og skal etablere seg. Bolig er i dag ekstremt gunstig behandlet i det norske skattesystemet og det er en effektiv måte å få ned formuen på og og derigjennom unngå formueskatt.

Nå er det i Norges land nok noe utopisk å tro at dersom man økte beskatnignen av eiendom så kunne man kutte den på noe annet, men i den grad man skal beskatte formue så synest jeg eiendom burde vært behandlet mindre gunstig enn hva som er tilfelle i dag - noe det altså finnes en rekke gode grunner til. Og det mener jeg selv om jeg eier min egen bolig. Og er medlem i HL.

Siden jeg bor i Oslo betaler ikke jeg eiendomsskatt - enn så lenge.

   #52
 5,432     Akershus     0


Herrejemini Pingle. Det er jo en av fanesakene til HL at de er imot eiendomskatt. Hvis du har så imot det og tror det er veldig mange med deg, så oppfordres du herved til å danne Huseiernes Sosialistiske Landsforbund.


Trådstarter ville ha meninger om organisasjonen, Pingle kom med sine meninger. Skal man ikke kunne være kritisk mot noe lengre uten å få det tøvete argumentet "gjør det bedre selv" i trynet?
Økonomi, skatter og avgifter
Huseiernes interesser må ivaretas i stats- og nasjonalbudsjettet. Alle huseiere skal kunne
budsjettere med forutsigbare og stabile bokostnader.
Huseiernes Landsforbund vil arbeide for at:
• eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom avvikles.
• dokumentavgiften avvikles.
• arveavgiften på arvelaters egen bolig og fritidseiendom fjernes.
• bolig og fritidseiendom skjermes for formueskatt ved tilpasset bunnfradrag.
• tinglysingsgebyret ikke skal overstige selvkost.
• kommunenes avgifter kartlegges og at det sørges for at ingen kommune tar avgifter utover
selvkost. Kommunene skal følge ensartede retningslinjer for selvkostberegning, med gode
kontrollrutiner.
• merverdiavgift fjernes på alle avgifter på eiendomsrelaterte tjenester.


Dette er utdrag fra HLs arbeidsprogram. Trådstarter lurte på om han fikk noe igjen for medlemskontingenten, Pingle uffet seg over den politiske vridningen til HL og ordla seg som om det var en overraskelse. Da må det være tillatt å fortelle hva som er og hva som alltid har vært HLs agenda og anbefale en tilsvarende organisasjon men med sosialistisk profil

Å ikke melde seginn i HL er legitimt, men å si at man har vurdert å melde seg inn og plutselig klage på programmet er i mine øyne omtrent samme som å vurdere å melde seg inn i høyre og klage på den politiske profil de har i samme åndedrag. Da hadde min forundring avstedkommet samme reaksjon.

Jeg tror forøvrig Pingle er istand til å forsvare seg selv, han fremstår som ganske talefør.

   #53
 330     0

Hvordan kan du få deg til å si at mange boligeiere er tilhenger av økt beskatning som rammer de svakeste like mye som de med best økonomi?

Folk med 10-millioners bolig har som oftest meget god økonomi. De med 2 millioners ikke fullt så god økonomi.
Og når det innføres eiendomsskatt i en kommune, er det alltid de med 10-millioners-villaene som er ute i avisene og akker og klager og syter.

Så eiendomsskatten rammer tydeligvis dem med best økonomi - mao. ganske rettferdig.
   #54
 5,432     Akershus     0
Du bor tydeligvis i en kommune med mange 10 mill. hus og også med mange rike sytere. Jeg bor i en kommune hvor det knapt er ett slikt hus og dermed heller ingen rike som syter.


Jeg tror vi lar videre diskusjon ligge, vi oppholder oss ikke i samme verden.
Tom
   #56
 1,545     Sørlandet     0


Dette er temmelig enkelt. Jo dyrere det er å sitte med sin bolig, jo færre har råd til det.
Skatt på bolig gjør boligen dyrere å både eie og å leie. Altså er skatt på bolig noe som  gjør at færre har råd til å kjøpe og færre har råd til å leie. Da er vi inne i spiralen med bostøtte fra Husbanken.


Poenget mitt var at alt som medfører (over)investering i bolig er med på å dra opp prisene, og det gjør det vanskeligere å kjøpe for de som ønsker det.Feil. Poenget er at alt som medfører overinvesteringer på et område er med på å dra ned prisene. Boliger er intet unntak.

Prisene stiger selvsagt fordi det investeres for lite i boliger. Når det år etter år bygges under 20.000 nye boliger og behovet er over 30.000, så sier det sitt. Det underinvesteres.

Hva skjer hvis boliger beskattes hardere? Da er det enda færre som får råd til å kjøpe samtidig som færre lar være å investere i bolig for å leie ut. Hva gjør det med prisene i utleiemarkedet? Jo de stiger naturlig nok da tilbudet av leiobjekter synker samtidig som utleier skal ha inndekning for de ekstra skattene i utleieprisen.

Vil de boligene som ikke kjøpes for utleie i stedet kjøpes av de som var leietakere? Nei, de vil ikke det. Leietakeren var leietaker av ymse grunner. Grunner som medførte at det var uaktuelt å kjøpe bolig. Dessuten har det økte skattetrykket medført at færre har råd til å eie.

Så hva skjer da? Jo, det blir dyrere å leie samtidig som de boliger som nå ikke lenger er for leie i stedet kommer for salg. Det igjen presser prisene nedover eller begrenser prisstigningen. Det må da være en god ting? Vel, vent og se.

Utbygger synes prisene i markedet er for dårlig og utsetter byggeprosjekter i håp om bedre tider. De sette ikke noe nytt i gang før det er minst 50% inngåtte kontrakter om salg av boenhetene som skal bygges.

Og hva skjer så? Jo tommeskruen er skrudd enda et omdreining og både boligkjøpere og leietakere kommer nok en gang dårligere ut. Staten/kommunen kommer bedre ut med den økte skatteinngangen, men er det en god ting eller en dårlig ting i makroøkonomisk målestokk?


Neste problemstilling er jo det paradoks at eiendomsskatt ikke er en skatt på inntekt. Heller ikke en skatt på forbruk, men en avgift av tilfeldig størrelse for det å bare være til og bo i et hus man kan kalle sitt eget. Og tilfeldigvis bor du i Oslo, der det ikke er eiendomsskatt.

Inntektsskatt er jo slik at man uansett sitter igjen med mer enn man betaler i skatt.
Forbruksskatt kan man begrense ved å begrense sitt forbruk.

Men eiendomsskatt? En straff for å ha kjøpt en eiendel for penger man har tjent ved å selge kroppen eller hue sitt til noen som profiterer på arbeidet. Og har man ingen inntekt, må man likevel betale. Betale bare for å være til kun fordi man eier sitt eget tak over hodet.

Med andre ord er det slutt på hele etterkrigstidens sosiale boligpolitikk der alle hver og en av oss skulle ha råd til sin egen bolig. Slik er det ikke lenger og for hver gang man øker skattene på bolig er det enda flere som ikke får råd og må leie i stedet. Dette samtidig som det er nesten 400 milliarder i overskudd på et statsbudsjett på 1200 milliarder. Vårt største problem synes ikke å være å få inn penger, men å klare å bruke dem.

Og leieprisene? På grunn av skatteskruen har husleiene blitt enda høyere, men likevel ikke høye nok til at man er villig til å investere i flere boliger for salg og utleie - de ekstra skattene tatt i betraktning. Boligskatt er en tap-tap-situasjon der stadig flere havner på Husbankens bostøtteliste.

Så argumentet ditt med overinvestering i bolig? Med 65.000 nye landsmenn hvert år? Glem det.
Problemet løses med å sørge for at det investeres mye, mye mer i boliger og tomteutvikling og virkemiddelet for å få det til er at boliger skattes enda mindre. Først da vil det bli lettere å komme inn på boligmarkedet.

Jeg gjentar imidlertid likevel det enkle faktum at det er ikke alle forunt å eie sin egen bolig.


PS: Et lite takneekspriment. Hva hvis Oslo innførte eiendomsskatt? F.eks 500.000 i bunnfradrag og 5 promille av overskytende? En 4 millioners bolig i Oslo er en liten leilighet.  Den får nå en eiendomsskatt på 17.500 kroner, dvs 1500 ekstra kroner i måneden. Og konsekvensene blir da?  HA! HA! HA! Det blir enda dyrere å ha dårlig råd. Ikke noen bombe akkurat!
Signatur
   #57
 3,258     Akershus     0

Herrejemini Pingle. Det er jo en av fanesakene til HL at de er imot eiendomskatt. Hvis du har så imot det og tror det er veldig mange med deg, så oppfordres du herved til å danne Huseiernes Sosialistiske Landsforbund.


Som medlem i HL, hva tror du at du er best tjent med, at dere blir en marginal og rabiat organisasjon med mange politiske standpunkt og få medlemmer eller en stor organisasjon med mange medlemmer? Hvilken organisasjon tror får gjennomslag når det virkelig gjelder?

Av landets 430 kommuner er det 316 som skriver ut eiendomskatt og 193 har eiendomskatt på boliger (2011 tall). Dette tallet har økt hele tiden og HL tar ett politisk standpunkt i en sak som er tapt for mange år siden. Samme hva HL mener så vil eiendomskatten ikke forsvinne, samme hvilke partier som vinner stortingsvalget så vil eiendomskatten bestå.

Det betyr også at HL tar standpunkt mot en skatt som alle partier er med på å innføre lokalt, en skatt som er forsvinnende liten men som gir synlige resultat i kommunene, som igjen gjør at partiene ikke mister velgere selv om de innfører denne skatten. Dvs at denne skatten er lite viktig for partivalg i Norge.

Så jeg gjentar det jeg sa tidligere, det eneste HL oppnår med å ta politiske standpunkt (i en tapt sak... meningsløst) er å støte fra seg potensielle medlemmer, dvs at de får en mindre og svakere organisasjon som er mindre til nytte for sine medlemmer.
-------------

HL har tusen gode saker å jobbe for sine medlemmer uten å måtte stikke hodet frem i tapte politiske saker.


Signatur

Tom
   #58
 1,545     Sørlandet     0

Det betyr også at HL tar standpunkt mot en skatt som alle partier er med på å innføre lokalt, en skatt som er forsvinnende liten men som gir synlige resultat i kommunene, som igjen gjør at partiene ikke mister velgere selv om de innfører denne skatten. Dvs at denne skatten er lite viktig for partivalg i Norge.


Mandal valgte nå nylig å heller selge kraftaksjer i penge- og utbyttemaskinen Agder Energi fremfor å innføre eiendomsskatt i kommunen. Dette forteller noe om hvor langt inne dette sitter. Staten må sultefore kommunene lenge ennå før kommunepolitikerne kryper til korset. Motstanden er formidabel men presset fra Jens & Co er enda mer formidabelt.


Du har selvfølgelig rett til å mene hva du vil, men at HL er med på å demme opp for en ekstremt tilfeldig og urettferdig skatt ser jeg på som svært viktig.

Det virker videre som du tror at HL ville fått flere medlemmer dersom de lot være å ta standpunkt mot boligskatten. Det har du rett til å innbille deg, men sjansen er meget stor for at HL ville utslette seg selv som interesseorganisasjon for boligeiere hvis de fulgte ditt råd.

HL har nå 200.000 medlemmer. Faktisk ser det ut som om medlemsantallet i interesseorganisasjonen HL øker proposjonalt med økningen i eiendomsskatt, men det kan selvfølgelig være en ren tilfeldighet.  ;D

- Ellers er det åpenbart at mange blir nye medlemmer i kommuner som innfører eller øker eiendomsskatten. Dette engasjerer! Men fortsatt er det gratis juridisk og teknisk rådgivning, samt våre gode medlemsfordeler, som trekker flest nye medlemmer, påpeker Peter Batta.
Signatur
   #59
 3,258     Akershus     0
Du har selvfølgelig rett til å mene hva du vil, men at HL er med på å demme opp for en ekstremt tilfeldig og urettferdig skatt ser jeg på som svært viktig.Men for å følge logikken. Er eiendomskatt så viktig/lite viktig at du ville være medlem om HL gikk offentlig ut og var for eiendomskatt?
Spiller det ingen rolle med politiske standpunkt kun så lenge de følger din egen overbevisning?

Signatur
Tom
   #60
 1,545     Sørlandet     0
Pingle, dette har jeg jo redgjort for i detalj.
Hvilke deler av ordet interesseorganisasjon er det du har problemer med å forstå?

Jeg er medlem i HL fordi de fremmer mine interesser. Hadde mine interesser vært å fremme boligbeskatning, hadde jeg heller valgt f. eks å være medlem av SV.
Signatur